NPCS

Animal SNPCs

Animal SNPCs

Submitted by Robongio

 • 7,781
 • 27.36 MB
 • NPC
 • 1 year
T-Rex SNPC v1.1

T-Rex SNPC v1.1

Submitted by garrysmod.org

 • 7,126
 • 19.99 MB
 • NPC
 • 1 year
Clone Trooper NPC Pack

Clone Trooper NPC Pack

Submitted by garrysmod.org

 • 5,597
 • 1.76 KB
 • NPC
 • 2 years
slow npc and player pack 2

slow npc and player pack 2

Submitted by garrysmod.org

 • 5,399
 • 41.66 MB
 • NPC
 • 2 years
TF2 NPCs

TF2 NPCs

Submitted by garrysmod.org

 • 4,949
 • 982.58 KB
 • NPC
 • 2 years
Pokemon NPCs v1.zip

Pokemon NPCs v1.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 4,855
 • 898.33 KB
 • NPC
 • 2 years
minecraft npc v0.7(reload fix)

minecraft npc v0.7(reload fix)

Submitted by garrysmod.org

 • 4,468
 • 37.86 KB
 • NPC
 • 2 years
Combine Infantry NPCS

Combine Infantry NPCS

Submitted by garrysmod.org

 • 4,092
 • 83.96 MB
 • NPC
 • 2 years
Skyrim - Dragon SNPCs

Skyrim - Dragon SNPCs

Submitted by garrysmod.org

 • 3,877
 • 26.78 MB
 • NPC
 • 1 year
ironman npc V1.1 (fix)

ironman npc V1.1 (fix)

Submitted by garrysmod.org

 • 3,762
 • 3.86 MB
 • NPC
 • 2 years
Skyrim SNPCs

Skyrim SNPCs

Submitted by garrysmod.org

 • 3,081
 • 8.7 MB
 • NPC
 • 1 year
Elexis NPCs

Elexis NPCs

Submitted by garrysmod.org

 • 2,834
 • 4.56 MB
 • NPC
 • 2 years
Tactical USMC NPC's v1.0

Tactical USMC NPC's v1.0

Submitted by garrysmod.org

 • 2,727
 • 63.28 MB
 • NPC
 • 2 years
Fallout SNPCs

Fallout SNPCs

Submitted by Silverlan

 • 2,633
 • 88.08 MB
 • NPC
 • 1 year
Elexis and Lara Bikini NPC's

Elexis and Lara Bikini NPC's

Submitted by garrysmod.org

 • 2,578
 • 25.49 MB
 • NPC
 • 1 year
Metropolice NPC's v5

Metropolice NPC's v5

Submitted by garrysmod.org

 • 2,560
 • 21.2 MB
 • NPC
 • 2 years
dalek_npc_v2.zip

dalek_npc_v2.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 2,471
 • 1.38 MB
 • NPC
 • 2 years
Pony NPC and Playermodel

Pony NPC and Playermodel

Submitted by Super Ratchet Limited

 • 2,467
 • 52.7 MB
 • NPC
 • 1 year
Dansnpc Pack FULL

Dansnpc Pack FULL

Submitted by garrysmod.org

 • 2,393
 • 789 B
 • NPC
 • 2 years
CS:S NPCs

CS:S NPCs

Submitted by garrysmod.org

 • 2,327
 • 4.93 MB
 • NPC
 • 2 years
Zombie Model & NPC Pack

Zombie Model & NPC Pack

Submitted by garrysmod.org

 • 2,256
 • 15.4 MB
 • NPC
 • 2 years
Helicopter snpc (NPC) V1.2

Helicopter snpc (NPC) V1.2

Submitted by garrysmod.org

 • 2,207
 • 7.11 MB
 • NPC
 • 2 years
Working terminator npc

Working terminator npc

Submitted by garrysmod.org

 • 2,165
 • 5.72 MB
 • NPC
 • 2 years
Allosaurus NPC/Ragdoll

Allosaurus NPC/Ragdoll

Submitted by garrysmod.org

 • 2,135
 • 11.22 MB
 • NPC
 • 2 years
SMOD soldiers 1.0 npcs

SMOD soldiers 1.0 npcs

Submitted by garrysmod.org

 • 2,121
 • 58.41 MB
 • NPC
 • 2 years
SMOD Zombie SNPCs

SMOD Zombie SNPCs

Submitted by garrysmod.org

 • 2,121
 • 36.83 MB
 • NPC
 • 2 years
slow npc and player pack 4.zip

slow npc and player pack 4.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 1,994
 • 41.96 MB
 • NPC
 • 2 years
Hunter npc

Hunter npc

Submitted by garrysmod.org

 • 1,988
 • 1.16 KB
 • NPC
 • 2 years
Liberty Prime SNPC

Liberty Prime SNPC

Submitted by garrysmod.org

 • 1,724
 • 10.44 MB
 • NPC
 • 1 year
Doom SNPCs

Doom SNPCs

Submitted by Silverlan

 • 1,712
 • 13.72 MB
 • NPC
 • 1 year