Npc

T-Rex SNPC v1.1

T-Rex SNPC v1.1

Submitted by garrysmod.org

 • 5,587
 • 19.99 MB
 • NPC
 • 1 year
Animal SNPCs

Animal SNPCs

Submitted by Robongio

 • 4,983
 • 27.36 MB
 • NPC
 • 1 year
slow npc and player pack 1.zip

slow npc and player pack 1.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 4,652
 • 99.83 MB
 • Model
 • 1 year
Clone Trooper NPC Pack

Clone Trooper NPC Pack

Submitted by garrysmod.org

 • 4,524
 • 1.76 KB
 • NPC
 • 1 year
Dismemberment Mod 2.1

Dismemberment Mod 2.1

Submitted by DrVrej

 • 4,401
 • 1.21 MB
 • Addon
 • 1 year
slow npc and player pack 2

slow npc and player pack 2

Submitted by garrysmod.org

 • 4,276
 • 41.66 MB
 • NPC
 • 1 year
minecraft npc v0.7(reload fix)

minecraft npc v0.7(reload fix)

Submitted by garrysmod.org

 • 3,613
 • 37.86 KB
 • NPC
 • 1 year
Half-Life Renaissance

Half-Life Renaissance

Submitted by Silverlan

 • 3,472
 • 95.97 MB
 • Addon
 • 1 year
Pokemon NPCs v1.zip

Pokemon NPCs v1.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 3,266
 • 898.33 KB
 • NPC
 • 1 year
Skyrim - Dragon SNPCs

Skyrim - Dragon SNPCs

Submitted by garrysmod.org

 • 3,184
 • 26.78 MB
 • NPC
 • 1 year
Combine Infantry NPCS

Combine Infantry NPCS

Submitted by garrysmod.org

 • 3,108
 • 83.96 MB
 • NPC
 • 1 year
ironman npc V1.1 (fix)

ironman npc V1.1 (fix)

Submitted by garrysmod.org

 • 3,040
 • 3.86 MB
 • NPC
 • 1 year
CS_Office Battle

CS_Office Battle

Submitted by garrysmod.org

 • 2,862
 • 421.41 KB
 • Save
 • 1 year
Skyrim SNPCs

Skyrim SNPCs

Submitted by garrysmod.org

 • 2,513
 • 8.7 MB
 • NPC
 • 1 year
NPC Information

NPC Information

Submitted by Nookyava

 • 2,387
 • 80.72 KB
 • Addon
 • 1 year
Tactical USMC NPC's v1.0

Tactical USMC NPC's v1.0

Submitted by garrysmod.org

 • 2,121
 • 63.28 MB
 • NPC
 • 1 year
Fallout SNPCs

Fallout SNPCs

Submitted by Silverlan

 • 2,097
 • 88.08 MB
 • NPC
 • 1 year
Metropolice NPC's v5

Metropolice NPC's v5

Submitted by garrysmod.org

 • 1,915
 • 21.2 MB
 • NPC
 • 1 year
Npc Animation V4

Npc Animation V4

Submitted by garrysmod.org

 • 1,804
 • 28.78 MB
 • Addon
 • 1 year
Allosaurus NPC/Ragdoll

Allosaurus NPC/Ragdoll

Submitted by garrysmod.org

 • 1,783
 • 11.22 MB
 • NPC
 • 1 year
Pony NPC and Playermodel

Pony NPC and Playermodel

Submitted by Super Ratchet Limited

 • 1,723
 • 52.7 MB
 • NPC
 • 1 year
Working terminator npc

Working terminator npc

Submitted by garrysmod.org

 • 1,701
 • 5.72 MB
 • NPC
 • 1 year
CS:S NPCs

CS:S NPCs

Submitted by garrysmod.org

 • 1,696
 • 4.93 MB
 • NPC
 • 1 year
Zombie Model & NPC Pack

Zombie Model & NPC Pack

Submitted by garrysmod.org

 • 1,629
 • 15.4 MB
 • NPC
 • 1 year
SMOD Zombie SNPCs

SMOD Zombie SNPCs

Submitted by garrysmod.org

 • 1,587
 • 36.83 MB
 • NPC
 • 1 year
SMOD soldiers 1.0 npcs

SMOD soldiers 1.0 npcs

Submitted by garrysmod.org

 • 1,532
 • 58.41 MB
 • NPC
 • 1 year
slow npc and player pack 4.zip

slow npc and player pack 4.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 1,430
 • 41.96 MB
 • NPC
 • 1 year
Hunter npc

Hunter npc

Submitted by garrysmod.org

 • 1,420
 • 1.16 KB
 • NPC
 • 1 year
Liberty Prime SNPC

Liberty Prime SNPC

Submitted by garrysmod.org

 • 1,347
 • 10.44 MB
 • NPC
 • 1 year
Doom SNPCs

Doom SNPCs

Submitted by Silverlan

 • 1,301
 • 13.72 MB
 • NPC
 • 1 year